ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบทดลอง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
 
 
 
 
 
 
นางดารุณี สถานเดิม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 1137 คน
สถิติเดือนนี้ 4507 คน
สถิติปีนี้ 33656 คน
สถิติทั้งหมด 461779 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 


1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (6.01 MB.)
2101 นักบริหารงานทั่วไป (6.63 MB.)
2102 นักบริหารงานการคลัง (6.60 MB.)
2103 นักบริหารงานช่าง (5.02 MB.)
2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (7.18 MB.)
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (4.75 MB.)
2106 นักบริหารงานประปา (4.54 MB.)
2107 นักบริหารงานการศึกษา (5.56 MB.)
2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (5.51 MB.)
2109 นักบริหารงานการเกษตร (5.02 MB.)
3101 นักจัดการงานทั่วไป (5.02 MB.)
3102 นักทรัพยากรบุคคล (5.72 MB.)
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (6.05 MB.)
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (4.98 MB.)
3105 นิติกร (4.83 MB.)
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (5.24 MB.)
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (7.51 MB.)
3202 นักวิชาการคลัง (6.37 MB.)
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (6.28 MB.)
3204 นักวิชาการพัสดุ (6.49 MB.)
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (6.22 MB.)
3206 นักวิชาการพาณิชย์ (4.73 MB.)
3301 นักประชาสัมพันธ์ (6.82 MB.)
3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (6.35 MB.)
3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (3.12 MB.)
3401 นักวิชาการเกษตร (6.42 MB.)
3402 นักวิชาการประมง (4.94 MB.)
3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (5.88 MB.)
3501 นักวิทยาศาสตร์ (5.53 MB.)
3601 นักวิชาการสาธารณสุข (7.23 MB.)
3602 พยาบาลวิชาชีพ (5.96 MB.)
3603 นักกายภาพบำบัด (4.43 MB.)
3604 นักอาชีวบำบัด (3.41 MB.)
3605 แพทย์แผนไทย (3.16 MB.)
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (5.85 MB.)
3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (5.90 MB.)
3608 โภชนาการ (4.46 MB.)
3609 นักเทคนิคการแพทย์ (4.72 MB.)
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (6.91 MB.)
3611 นักรังสีการแพทย์ (4.74 MB.)
3612 เภสัชกร (4.94 MB.)
3613 ทัตแพทย์ (4.92 MB.)
3614 นายสัตวแพทย์ (6.56 MB.)
3615 นายแพทย์ (5.68 MB.)
3701 วิศวกรรมโยธา (6.04 MB.)
3702 สถาปนิก (6.16 MB.)
3703 นักผังเมือง (5.93 MB.)
3704 วิศวกรรมเครื่องกล (6.48 MB.)
3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (6.44 MB.)
3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (5.85 MB.)
3707 นักจัดการงานช่าง (3.70 MB.)
3801 นักพัฒนาชุมชน (6.72 MB.)
3802 นักสังคมสงเคราะห์ (6.39 MB.)
3803 นักวิชาการศึกษา (6.35 MB.)
3804 บรรณารักษ์ (3.96 MB.)
3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (5.48 MB.)
3806 นักสันทนาการ (5.09 MB.)
3807 นักพัฒนาการกีฬา (4.55 MB.)
3808 ภัณฑารักษ์ (4.42 MB.)
3809 นักจัดการงานเทศกิจ (6.22 MB.)
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (4.48 MB.)
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (3.49 MB.)
4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (2.55 MB.)
4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (2.22 MB.)
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (3.34 MB.)
4202 เจ้าพนักงานการคลัง (3.88 MB.)
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (3.10 MB.)
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (3.53 MB.)
4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (3.42 MB.)
4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (3.57 MB.)
4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (3.24 MB.)
4402 เจ้าพนักงานประมง (3.25 MB.)
4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (3.01 MB.)
4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (2.93 MB.)
4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (2.31 MB.)
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (3.94 MB.)
4602 พยาบาลเทคนิค (3.04 MB.)
4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (2.03 MB.)
4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (3.29 MB.)
4605 โภชนากร (3.03 MB.)
4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (2.99 MB.)
4607 เจ้าพนักงานวิทยศาสตร์การแพทย์ (2.13 MB.)
4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (2.06 MB.)
4609 เจ้าพนักงานทัตสาธารณสุข (2.90 MB.)
4610 สัตวแพทย์ (3.56 MB.)
4701 นายช่างโยธา (3.12 MB.)
4702 นายช่างเขียนแบบ (2.55 MB.)
4703 นายช่างสำรวจ (3.07 MB.)
4704 นายช่างผังเมือง (3.37 MB.)
4705 นายช่างเครื่องกล (3.41 MB.)
4706 นายช่างไฟฟ้า (3.10 MB.)
4707 เจ้าพนักงานประปา (3.41 MB.)
4708 นายช่างศิลป์ (2.96 MB.)
4709 นายช่างภาพ (2.04 MB.)
4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (3.77 MB.)
4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (1.86 MB.)
4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (3.28 MB.)
4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (3.51 MB.)
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (3.43 MB.) 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com