Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 23 คน
สถิติเดือนนี้ 4460 คน
สถิติปีนี้ 24628 คน
สถิติทั้งหมด 169792 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

หมู่ที่        ชื่อหมู่บ้าน      จำนวนครัวเรือน/หลัง      จำนวนประชากร (คน)     รายชื่อผู้นำหมู่บ้าน 
3             บ้านห้วยส้ม                300                                771                         นายฐิติพงษ์   จันทร์เต็ม
4             บ้านหนองหล่ม            475                             1,132                         นายสุขคำ      เขื่อนแก้ว
5             บ้านห้วยหมอเฒ่า         271                               700                          นายธงชัย      บัวนวล
6             บ้านร้องหมอหงส์           73                               204                          นายรัตน์        ชัยนันท์
7             บ้านสันก้างปลา           297                               826                          นายแดง        หมูคำดี
8             บ้านห้วยหมอเฒ่า         293                               731                          นายมานพ     ทะนงศรี
10           บ้านสันธาตุ                 190                              625                           นายสง่า        ธิสงค์ 
77           (ทะเบียนบ้านกลาง)         1                                22
                        รวม               1,900                          5,011
หมายเหตุ     ข้อมูล   ณ   เดือน   มิถุนายน  2556 
ประชากร ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ทั้งสิ้น 5,011  คนแยกเป็น ชาย 2,487  คน
หญิง   2524   คน   
หมู่ที่                           ชาย (คน)               หญิง (คน)                    รวม (คน)
3                                   399                          372                             771
4                                   557                          575                          1,132
5                                   342                          358                             700
6                                     91                          113                             204
7                                   405                          421                             826
8                                   362                          369                             731
10                                 315                          310                             625
77                                   16                              6                              22
รวม                             2,487                      2,524                          5,011


หมายเหตุ             ข้อมูล   ณ   เดือน   มิถุนายน   2556

 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com