Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 370 คน
สถิติเดือนนี้ 370 คน
สถิติปีนี้ 54931 คน
สถิติทั้งหมด 341864 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
           แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวทางที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การ พัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
            แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
             ดังนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผน งาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้างๆ คือ
            1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
            2. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
               ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
            3. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
               ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
            4. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่ดำเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี
            5. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ
                รายจ่ายประจำปี
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
            1. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงาน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
                ของประชาชน
            2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การ
                ศึกษา  การบริการสังคม การพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ทักษะ
                ในการประกอบอาชีพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน
            3. เพื่อสร้างสรรค์ให้เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเป็นตำบลน่าอยู่ บนพื้นฐานการดำเนิน
                ชีวิตแบบไทย
            4. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนาคน 
                พัฒนาชุมชน และการพัฒนาการบริหาร
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 ตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน
             ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ และความจำเป็น ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ทราบถึงภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อไป และดำเนินการเสนอแผนผ่านปลัดเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
            1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
            2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมร่วมกับท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณา
            3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว จัดเวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่ามีโครงการ/กิจกรรม อะไรบ้าง  ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาที่คัด เลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ประโยชน์การจัดทำแผนพัฒนาสามปี
            1. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                   -  ได้พิจารณาการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ชัดเจน
                   -  เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อม
                      โยงและ ส่งผลทั้งในด้านสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน
            2.  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดแนวทางการดำเนิน
                 งาน
            3. ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี 
                 ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
            4. เป็นเครื่องมือแสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของท้องถิ่น


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com