ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบทดลอง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตืมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
 
นางดารุณี สถานเดิม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.089-5611708
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 37 คน
สถิติเดือนนี้ 9931 คน
สถิติปีนี้ 55769 คน
สถิติทั้งหมด 483892 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

นวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทั้งนี้ จึงได้กำหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขึ้น ดังนี้

       “เจ้าหน้าที่” หมายความว่าข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

       “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

       “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่ง หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ดังกล่าวด้วย

        “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน

       ๑. หลักเกณฑ์การร้องเรียน เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ในเรื่องดังต่อไปนี้

           (๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

           (๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

           (๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

           (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร

           (๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 ๒. เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน ๓. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้

          · ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

          · ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน

          · การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน)

          · คำขอของผู้ร้องเรียน

          · ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน

          · ระบุวัน เดือน ปี

          · ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)

          · กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น

๓. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

          · ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ

** ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

          ๑) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เลขที่ ๙๙๙ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๘๐

          ๒) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ที่ http://www.chedeeloung.go.th

          ๓) ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

          ๔) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๐๕๓ ๙๕๐ ๗๓๒ 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com