สภาเทศบาล

 
 
นายศรีนวล สนั่น
ประธานสภา
 
 
 
นายวงค์ทวี เป็งน้อย
รองประธานสภา
 
 
 
นางมลธิรา จำดี
สมาชิกสภา
เขต 1
 
 
 
นายเจริญ ปาละปิน
สมาชิกสภา
เขต 1
 
 
 
นายวรรณลภย์ วงค์อารินทร์
สมาชิกสภา
เขต 1
 
 
 
นายเอกวัฒน์ บุญทันตา
สมาชิกสภา
เขต 1
 
 
 
นายอมรเทพ กระทง
สมาชิกสภา
เขต 1
 
 
 
นายวิโรจน์ กุลเทพ
สมาชิกสภา
เขต 2
 
 
 
นายสุพจน์ ทาวรรณะ
สมาชิกสภา
เขต 2
 
 
 
นายศักดิ์ ธิสงค์
สมาชิกสภา
เขต 2
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com