ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบทดลอง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตืมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
 
นางดารุณี สถานเดิม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.089-5611708
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 24 คน
สถิติเดือนนี้ 9918 คน
สถิติปีนี้ 55756 คน
สถิติทั้งหมด 483879 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 <23 ก.พ. 64>

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564
เพื่อให้ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่ตลอดไปเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากคนแก่สู่คนรุ่นใหม่
กิจกรรม มีดังนี้
- ดอกไม้จันทน์
- ดอไม้ผ้าใยบัว
- ดอกกุหลาบจากใบเตย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาสีสานสายใยโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1 <17 ก.พ. 64>

กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาสีสานสานใยโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 ประจำปี 2564

เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก แสดงความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะและคัดเลือนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) <04 ก.พ. 64> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <27 พ.ย. 63> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 <27 พ.ย. 63>

 
 

โครงการแข่งขันกีฬาเจดีย์หลวงคัพ ประจำปี 2563 <23 พ.ย. 63>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเจดีย์หลวงคัพ ประจำปี 2563 (งบประมาณ 2564)

ระหว่างวันที่ 10 - 12, 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬา มีความตื่นตัวในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการปลูกฝังสุขนิสัยรักการเล่นกีฬาฟุตบอล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งมวล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 <30 ก.ย. 63> 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <30 ก.ย. 63>

 
 

โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 <19 ส.ค. 63>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินจัดทำโครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อให้ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่ตลอดไปเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากคนแก่สู่คนรุ่นใหม่
- กิจกรรมการทำไม้ตีแมลง
- กิจกรรมการทำสานตะกร๊อ
- กิจกรรมการทำก๋วยสลาก

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ <09 ก.ค. 63> 
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com